De Van der Worp AdviesGroep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:


begeleiding bij de verkoop van een bedrijf

begeleiding bij de koop van een bedrijf

begeleiding bij de opstart van een nieuwe onderneming

[erf] opvolging in het familiebedrijf

conflictbemiddeling [mediation]

de bedrijfscoach als uw rechterhand

management buy in en buy out

waardebepalingen bedrijf

financiering bedrijfsactiviteiten

second opinion

recessie

Zorg bij nalatenschap

Ontevreden over uw accountant
Begeleiding bij de verkoop van een bedrijf


Wanneer het tijd is om uw onderneming te verkopen dan zijn er veel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden.

Zo zijn er soms ingewikkelde, financiële, juridische en fiscale aangelegenheden. Het bedrijf moet 'verkooprijp' gemaakt worden. Dit neemt vaak geruime tijd in beslag zodat er tijdig een plan van aanpak moet worden gemaakt.


Plan van aanpak:

Vaststellen van de verkoopstrategie.

Waardebepaling; vraagprijs vaststellen.

Het voeren van de onderhandelingen. Wij kunnen u hierbij 'uit de wind houden'.

De financiële afhandeling.

Het verzorgen van de contracten en het begeleiden van de overdracht.


Bij de verkoop van een bedrijf is timing van het allergrootste belang maar er spelen veel factoren een rol. Iedere situatie vereist een andere aanpak.
Begeleiding bij de koop van een bedrijf


We willen graag een onderscheid maken in:


a. U heeft al een bedrijf op het oog.

b. U wilt een bedrijf kopen.


In beide gevallen moet nagegaan worden in hoeverre de te kopen onderneming aansluit bij uw huidige activiteiten. Het management, de medewerkers en de culturen zullen in voldoende mate moeten aansluiten bij die van uw huidige onderneming.

Welke voordelen zijn er te behalen? Groei, uitbreiding, concurrentie verminderen, synergie effecten etc. De prijs die u wilt betalen dient vastgesteld te worden. Binnen een aantal jaren zal de investering terug verdiend kunnen worden.

Bovendien moet de over te nemen onderneming transparant zijn.

Om de vaak besproken 'lijken in de kast' te voorkommen zal een deugdelijk onderzoek moeten plaatsvinden.


Wanneer u een onder punt b genoemd bedrijf wilt kopen dan gaat eerst de acquisitie er aan vooraf.

Wij selecteren samen met u de potentiële overname kandidaten.

Vervolgens begeleiden wij u op het verder traject.
Begeleiding bij het opstarten van een nieuwe onderneming


Het Onderzoek

U heeft een idee, ziet kansen in de markt en wilt voor uzelf beginnen als freelancer of ondernemer. Wij maken samen met u een stappenplan van onderzoekt tot ondernemingsplan.

Wij nemen met u door:

De persoon van de ondernemer: wie ben ik, wat kan en wat wil ik.

Wat zijn mijn sterke en zwakke punten.

Het marktonderzoek; het marketingplan; het financieel plan.

Welke ondernemingsvorm is gewenst; de organisatie.


Het eigen bedrijf

Heeft u al een eigen bedrijf, of kunt u een bedrijf overnemen?

Heeft u vragen over groei, continuïteit, financiering?

Wij kunnen u helpen met praktijkgerichte adviezen, individuele coaching, bedrijfsanalyse en planning.

De adviseur die u zal begeleiding heeft zelf gedurende langere tijd leiding gegeven aan een onderneming. Hij kent de klappen van de zweep.

Alle vragen en problemen heeft hij ook ooit eens gekend en opgelost. Er is voor hem geen nieuws meer onder de zon.
[Erf] opvolging in het familiebedrijf


Wie van de kinderen neemt de zaak van de ouders over en wanneer?

Mede door de vergrijzing neemt het aantal bedrijfsopvolgers explosief toe. Geschat wordt dat tot 2013 circa honderd duizend MKB-ondernemers met pensioen gaan.

Er is een trend dat de ondernemers deze belangrijke beslissing langer uitstellen dan tot nu het geval was met alle gevolgen van dien. Hoe ouder de dga [directeur-groot-aandeelhouder] wordt des te lastiger wordt het voor hem om afscheid te nemen.


De ondernemer in spe zal zich goed moeten voorbereiden en wij kunnen hem/haar hierbij behulpzaam zijn. Er komen financiële, strategische, bestuurlijke, juridische en fiscale zaken aan de orde.

Het zal duidelijk zijn dat het hele proces van overname en overdracht een proces is waar diverse specialisten bij elkaar komen; dat emoties daarbij een grote rol spelen moge duidelijk zijn.


Hoe gaat dit allemaal in werking

Begin tijdig met de voorbereidingen. Maak een plan van aanpak.

Bestudeer de literatuur en kijk naar de zwakke punten in het bedrijf.

Met creatieve en originele oplossingen kunnen wij u toegevoegde waarde leveren.

Vele transacties, van klein tot groot, regionaal en landelijk en in alle branches van het bedrijfsleven hebben wij in de afgelopen jaren succesvol mogen begeleiden en afronden.
Conflictbemiddeling [mediation]


Een ondernemer heeft nu eenmaal te maken met conflicten. Conflicten, omdat er verschillen van mening kunnen zijn c.q. in de loop van de tijd zijn ontstaan.


Verschillen, omdat karakters niet [meer] bij elkaar passen; generatie conflicten, verschillen van inzicht etc.


Wij denken dat wij bij al deze en andere conflicten een geduchte bijdrage kunnen leveren om deze verschillen op te lossen.

Wij zullen naar oplossingen zoeken zodat beide partijen er positief op zullen kunnen terug zien.

Geen harde standpunten maar als doel hebben dat beide partijen van mening zijn "er goed uit te zijn gekomen".

In gesprekken, werksessies, zullen we de problematiek tot hun proporties terugdringen zodat op een zakelijke manier beslissingen genomen zullen kunnen worden.


Bedenk dat uw adviseur vele jaren in het bedrijfsleven werkzaam is geweest en daarmee veel ervaring heeft opgedaan om conflicten op te lossen.
Bedrijfscoach als uw rechterhand


Naast uw eigen vakgebied heeft u tal van andere zaken in Uw bedrijf te regelen. U heeft met tal adviseurs te maken.

Uw verzekeringen zijn ondergebracht bij een assurantieadviseur. Uw pensioen bij een verzekeringsmaatschappij of in eigen beheer. Voor uw testament bent u aangewezen op een notaris. Ook heeft u te maken met de bank, met de administrateur, met uw accountant en/of de belastingadviseur.


En waar is nu de man/vrouw die er op toeziet dat al die zaken goed op elkaar aansluiten?

De bedrijfscoach ziet er op toe dat al die zaken in goede verhoudingen staan.

Als dga staat u er toch al alleen voor. Met de bedrijfscoach kunt u ook uw problemen bespreken.

De coach die u zal adviseren heeft zelf ook eens een bedrijf uitgeoefend als directeur. Hij weet onmiddellijk waar u het over heeft.


U kunt zich voor 100% richten op uw sterke kant in het bedrijf.


Mogelijk staat u voor een belangrijke beslissing. Praat u eens tegen een onafhankelijk deskundige aan. Gebruik hem voor uw second opinion.


Coachen is af en toe een duwtje geven.


De bedrijfscoach is er voor u.
Management buy in en buy out


De begeleiding bij een management buy out

Een management buy out (mbo) is de overname van een bedrijf, of een deel van het bedrijf, door één of meer leden van het management.


Een mbo is een lastig proces. Te meer daar de toekomstig directeur een overgang maakt van ondergeschikte naar zelfstandige; van werknemer naar directeur.

Naast de zelfstandige verantwoordelijkheid komen er tal van zaken op u af.


Door de ervaring van onze specialisten kunnen wij u behulpzaam zijn bij het gehele proces. Bij de inleidende gesprekken, het onderhandelen, de structuur van het bedrijf, de financiering.De begeleiding bij een management buy in

Hiervan is sprake wanneer een onderneming (ondernemer) de aandelen koopt van een bedrijf en vervolgens zelf het management gaat voeren.


Wij kunnen u helpen op dié terreinen waarop u zich minder sterk voelt.
Waardebepalingen


In veel uiteenlopende gevallen kan er behoefte zijn om de waarde van uw bedrijf vast te stellen. Bij koop en of verkoop, bij boedelscheiding, etcetera.


De waarde van een bedrijf wordt onder andere vastgesteld op grond van hetgeen in uw bedrijfstak gebruikelijk is.


Doordat wij vele bedrijfstakken van binnenuit kennen en ervaring hebben is het vrijwel zeker dat wij u zullen kunnen helpen.

Juist de kennis van de bedrijfstak is van belang:

hoe zijn de rendementen

toekomstverwachtingen

de vraag cq aanbod
Financiering


Vaak zullen de bedrijfsactiviteiten gefinancierd kunnen worden met eigen middelen, al dan niet aangevuld met een financiering door een bankier. Maar er zijn ook zaken waarbij dat niet het geval is. Of u heeft onvoldoende eigen middelen of uw bankier financiert gedeeltelijk of anderszins.


Durfkapitaal

Wij hebben contacten met ondernemers die over zogenaamd durfkapitaal beschikken. Die bereid zijn om bepaalde zaken te financieren. Na een gedegen onderzoek bestaat de mogelijkheid dat zij u kunnen helpen met de ontbrekende financiering.


Het aantrekken van eigen vermogen betekent dat u het eigendom (gedeeltelijk) overgeeft aan een externe partij. Zaak dus om vooral duidelijke afspraken te maken.


Vreemd vermogen

Wanneer u vreemd vermogen nodig heeft dan kunnen wij u helpen bij het vaststellen van de hoogte ervan, de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.

Wij selecteren, samen met u, de beste financiering.
Second opinion


Een bijzonder aspect bij alle bedrijfsactiviteiten is de second opinion.


Steeds meer realiseren ondernemers zich dat de mening van een onafhankelijk adviseur sterk bijdraagt aan de totstandkoming van een goed besluit.


U kunt nu eenmaal als directeur niet op alle terreinen even sterk zijn.


Soms moet u een adviseur in de arm nemen op een terrein dat niet de uwe is.


Eén van onze specialisten toetst het uitgebrachte advies. Soms komt hij met aanpassingen. Soms is een geheel nieuw advies nodig.


Samen met uw adviseur bepaalt u de route die gegaan moet worden.

Bedenk dat uw adviseur veel ervaring heeft op het betreffende terrein.
Recessie


Veel ondernemers zijn de dupe van de malaise bij de banken.

U wilt een investering doen maar uw bankier is afwachtend.

U heeft een lening die u binnenkort af moet lossen maar u beschikt niet over voldoende geldmiddelen?


Wij maken een goed onderbouwd rapport voor de bank waardoor u die geldmiddelen wel krijgt.

Daarnaast hebben wij een netwerk van [oud] ondernemers die risicovol willen investeren in goede bedrijven.

Gaat het economisch ook minder in uw bedrijf? Moet u belangrijke, lastige beslissingen nemen?


Wij staan er voor U.
Zorg bij nalatenschap


Als een dierbare is overleden, breekt er een periode aan waarbij in korte tijd veel zaken afgehandeld moeten worden, erfrechtelijk, financieel en organisatorisch. Dergelijke zaken groeien u al snel boven het hoofd.

ook na echtscheiding is het oppakken van het eigen leven vaak een hele toer.

Wat is het dan fijn als er iemand is die u kan helpen. Lees meer: >>


Download de flyer: >>
Ontevreden over uw accountant?


Veel ondernemers zijn niet tevreden over de werkzaamheden van hun accountant/administrateur. U denk er wel eens over om van accountant te veranderen maar u ziet er toch wel erg tegenop.


De ontevredenheid kan verschillende vormen hebben zoals:

de kosten zijn, in verhouding tot de verrichte werkzaamheden, erg opgelopen.

afspraken worden niet of veel te laat nagekomen.

u bent niet meer "on speaking terms".

de jaarstukken komen elk jaar weer erg laat. En u heeft al verschillende malen gevraagd om de jaarstukken in maart van het daarop volgende jaar gereed te hebben.

heeft de u toegewezen accountant te weinig ervaring?

heeft men te weinig tijd voor u omdat u toch maar een klein bedrijf heeft?


Om aan deze zaken het hoofd te kunnen bieden hebben wij met accountantskantoren afspraken gemaakt over:

Communicatie

Kostenbudgettering

Kwaliteit van de werkzaamheden

Planning van de voortgang


In een oriënterend gesprek bespreken wij met u welke accountant c.q. met welk accountantskantoor u in zee wilt gaan.


Wij bewaken het proces, de kosten en de kwaliteit van de werkzaamheden.


Voor advieswerkzaamheden kunt u wel bij ons terecht.


De nieuwe accountant staat al in de startblokken om u terwille ter zijn.